D’Team

Gilles & Pier: Grënner vum 2019 Projet “Lët’z Fetz” an der Association sans but lucratif “Lët’z Fetz asbl” am Joer 2020. An dat Wichtegst: säit Jore gutt Kolleegen!

07/03/2019: Gilles, Pier an de Scirocco. De Start vun eppes Groussem!
Photo credits: Kevin Junck
Lettering designed by Sarah Espen